วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน


นักเรียนร่วมทำกิจกรรมอย่างตั้งใจ และสนุกสนาน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอนุบาลโรงเรียนวัดเนินสูง

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน

การใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้การสั่งถ่ายจากคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันจึงเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้  หรือผู้เรียนเป็นสำคัญ  เป็นการเปลี่ยนบทบาทของผู้เรียนจากผู้รับแต่เพียงฝ่ายเดียวมาเป็นผู้กระตือรือร้นในการสืบค้นข้อมูล  สนใจในการสำรวจ  ค้นหาและสร้างสรรค์ทางแก้ปัญหาในการเรียนรู้  รวมถึงการมีส่วนร่วมในการเรียน  ขณะเดียวกันผู้สอนย่อมเปลี่ยนจากเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนการสอน  มาเป็นผู้คอยชี้แนะ  ผู้สนับสนุนให้ความร่วมมือ   และบางครั้งจะเป็นผู้เรียนรู้ร่วมไปกับผู้เรียนด้วย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน

       เน้นใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนากรสอน เช่น ใช้โปคเตอร์สัมผัส แทนการใช้กระดาน
  ครูสร้างสื่อการสอนทันสมัยเพื่อใช้กับเทคโนโลยีที่มี

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน